Huurvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Lubbinge Verhuur


Artikel 1 Toepasselijkheid en definities.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, aanvaardingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking hebben op de verhuur en de verkoop van goederen en de daarmee in verband staande levering van werkzaamheden en diensten door de rechtspersoon Lubbinge Verhuur (KvK 52162877).
2. Onder het woord “goed” in deze algemene voorwaarden kan tevens verstaan worden “goederen”.
3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Lubbinge Verhuur en de wederpartij zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende (rechts)handeling(en).
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen van de wederpartij is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of andere bedingen uitdrukkelijk door Lubbinge Verhuur zijn aanvaard.


Artikel 2 Eigendom(svoorbehoud)
1. Het goed blijft te allen tijde volledig eigendom van Lubbinge Verhuur .
2. In geval van koop blijft het goed eigendom van Lubbinge Verhuur totdat de koopsom (vermeerderd met de evt. verschuldigde kosten en rente) volledig door de wederpartij is voldaan.
3. Het is de wederpartij als huurder of als koper (indien het eigendomsvoorbehoud ex. art. 2.2 nog van kracht is) van het goed van Lubbinge Verhuur verboden: a. het goed aan derden te verkopen, af te staan, te bezwaren, in gebruik te geven of een andere wijze te vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen; b. het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, enige reparatiehandeling aan het goed uit te (doen) voeren.
4. Onderverhuur van de goederen aan derden door de wederpartij is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Lubbinge Verhuur mogelijk.


Artikel 3 Offertes
1. De door Lubbinge Verhuur uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
2. Lubbinge Verhuur is gerechtigd een vrijblijvende offerte na aanvaarding door de wederpartij binnen drie werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval geen overeenkomst tot stand gekomen.


Artikel 4 Huurovereenkomst algemeen
1. Wederpartij dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
2. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de schriftelijke huurovereenkomst door de wederpartij of indien daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan een huurovereenkomst tussen partijen.
3. De huurovereenkomst heeft alleen betrekking op het goed dat in de huurovereenkomst is vermeld en wordt slechts afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode.
4. De huur gaat in op de dag dat het goed het magazijn of het depot van Lubbinge Verhuur verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het goed aldaar weer wordt ontvangen. De verhuurdag is maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen.
5. Indien de wederpartij de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan dient de wederpartij minimaal 24 uur voor het einde van de huur het verzoek tot verlenging bij Lubbinge Verhuur in te dienen. Lubbinge Verhuur kan dit verzoek tot verlenging naar eigen inzicht weigeren.


Artikel 5 Verstrekken van het goed
1. Indien de wederpartij het goed zelf afhaalt, kan dit slechts op de overeengekomen dag en op de overeengekomen tijd bij het overeengekomen filiaal van Lubbinge Verhuur.


Artikel 6 Teruggave van het goed
1. De wederpartij dient het goed (inclusief bijbehorend vervoermateriaal) in goede (gebruiks)staat terug te brengen voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van Lubbinge Verhuur
2. Teruggave van het goed kan uitsluitend bij het filiaal waar het goed in ontvangst is genomen.
3. Nadat het goed door Lubbinge Verhuur in haar magazijn weer is ontvangen, wordt deze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend.
4. Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de wederpartij tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de Lubbinge Verhuur op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed. Het voornoemde verschuldigde bedrag zal in eerste plaats in mindering worden gebracht op de borg ex. art. 4.2.


Artikel 7 Gebruik van het goed
1. Door ondertekening van de overeenkomst en door aanvaarding van het goed erkent de wederpartij dat het goed in goede (gebruiks)staat en zonder schade aan haar ter beschikking is gesteld.
2. Door de overeenkomst komt de wederpartij met Lubbinge Verhuur overeen dat zij ter vermijding van schade aan of letsel van de wederpartij of derden en/of ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van de wederpartij en/of van derden, het goed zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door Lubbinge Verhuur of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies zal gebruiken c.q. behandelen zonder het goed voor doeleinden te gebruiken waarvoor het niet bestemd is.
3. Alle artikelen van Lubbinge Verhuur wordt netjes en schoon geleverd. Indien bij teruggave van het goed de huurder het goed niet schoon maakt is Lubbinge Verhuur gerechtigd om 35 euro schoonmaakkosten te regelen.


Artikel 8 Schade aan het goed
1. Beschadiging van het goed dient na ontdekking onverwijld aan de Lubbinge Verhuur schriftelijk te worden medegedeeld.
2. Iedere schade aan het goed tijdens het transport naar en gebruik door wederpartij komt voor rekening van de wederpartij. Voor zover relevant is de wederpartij tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door Lubbinge Verhuur in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het goed, daaronder mede verstaan schade als gevolg van verkeerd brandstofgebruik, het niet handhaven van het juiste oliepeil en het ongemeld laten verlopen van de (periodieke) keuring. De kosten van de brandstof en het handhaven van het oliepeil zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Indien het goed in beschadigde staat wordt terug ontvangen en reparatie daarvan nodig is, wordt aan de wederpartij de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het goed niet voor wederverhuur beschikbaar is.
4. De wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle door Lubbinge Verhuur gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het goed in vuile, slechte en/of beschadigde staat aan Lubbinge Verhuur wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Lubbinge Verhuur tot schadevergoeding.
5. De door Lubbinge Verhuur gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het goed alsmede de reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de wederpartij.
6. Indien de schade vermeerderd met de reparatie- en/of reinigingskosten niet meer bedragen dan € 600,- geschiedt expertise door Lubbinge Verhuur
7. Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten meer bedragen dan € 600,-, zal de expertise op kosten van de wederpartij worden uitgevoerd door een door de Lubbinge Verhuur aan te wijzen schade expertisebureau, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld de Lubbinge Verhuur schriftelijk bericht zelf binnen een termijn van twee weken een daartoe gespecialiseerd bureau een expertise zal laten uitvoeren. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en vervolgens herstel, reparatie, reiniging en/of een andere behandeling ter zake van het goed.
8. De schade (waaronder huurderving) en de kosten die voortvloeien uit de voornoemde leden komen geheel voor rekening van de wederpartij.


Artikel 9 Reparatie van het goed
1. Reparaties aan het goed mogen alleen door Lubbinge Verhuur of de door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden.
2. Bij noodzaak van reparatie moet het goed worden teruggebracht naar het depot van afgifte en ontvangt de wederpartij tegen betaling van de (geschatte) reparatiekosten een vervangingsexemplaar.
3. Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs.
4. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging door Lubbinge Verhuur (eveneens) betrekking op het vervangingsexemplaar.


Artikel 10 Verdwijnen of bezwaren van het verhuurde goed
1. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient na ontdekking onverwijld door de wederpartij schriftelijk aan de Lubbinge Verhuur te worden medegedeeld.
2. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Lubbinge Verhuur te worden vergoed. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Lubbinge Verhuur tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
3. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan wel bezwaring van het goed is de wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen huurtermijnen te vergoeden alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de wederpartij gehouden om in verband met huur c.q. winstderving door Lubbinge Verhuur aan Lubbinge Verhuur een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de vermelde huurprijs.


Artikel 11 Betaling
1. Betaling dient contant/per bank te geschieden bij het ter beschikking stellen van het goed.
2. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd en/of te laat afleveren van het goed dient eveneens contant te geschieden bij het retourneren van het goed.
3. Voor zover in afwijking van art. 3.1 tussen partijen is overeengekomen per factuur te betalen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige opschorting, verrekening of aftrek te geschieden.
4. Lubbinge Verhuur is bevoegd een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling van andere waarborgen te verlangen.
5. Indien de wederpartij niet direct contant betaalt of conform art. 3.2 niet tijdig betaalt, treedt van rechtswege verzuim in en is de wederpartij aan Lubbinge Verhuur vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de wederpartij met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
6. Indien art. 3.5 in vervulling treedt, heeft Lubbinge Verhuur het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten en het goed terug te nemen totdat de wederpartij integraal aan haar verplichtingen heeft gedaan.
7. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van (buitengerechtelijke) kosten en verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de hoofdsom die het langst openstaat. Specifieke (deel)betalingen op latere hoofdsommen c.q. facturen treffen geen doel.
8. Onder de in art. 3.7 vermelde buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de volledige incasso-, bureau-, administratie- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade experts.


Artikel 12 Annulering
1. De wederpartij is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits zij van de annulering in een aangetekend schrijven aan Lubbinge Verhuur doet blijken en zij voor of gelijktijdig met de annulering aan Lubbinge Verhuur een bedrag betaalt van:
a. 25% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum;
b. 40% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 120ste tot en met 61ste dag voor de opleveringsdatum.
c. 60% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 60ste tot en met de 31ste dag voor opleveringsdatum.
d. 70% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 30ste tot en met de 15e dag voor de opleveringsdatum.
e. 100% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 14 dagen voor de opleveringsdatum.


Artikel 14 Aansprakelijkheid Lubbinge Verhuur
1. Lubbinge Verhuur aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door wederpartij geleden schade die gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Lubbinge Verhuur in de nakoming van de huurovereenkomst. Deze aanvaarding is beperkt tot de gevallen die door de verzekeringsmaatschappij van Lubbinge Verhuur wordt gedekt en is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk uitkeert.
2. Indien de verzekeraar van Lubbinge Verhuur ter zake van de voor aanvaarding vatbare schadegevallen (zie art. 11.1) niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tienvoud van het factuurbedrag met een maximum van € 9.000,- en een minimum van € 100,-.
3. Lubbinge Verhuur aanvaardt in afwijking van art. 11.1 en 11.2 geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering aan het goed tijdens de (verlengde) huurperiode doch vóór teruggave van het goed aan Lubbinge Verhuur gedaan door de wederpartij, diens ondergeschikte of een andere betrokken derde; schade wegens overschrijding van (leverings)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij, een van diens ondergeschikten of een andere betrokken derde.
4. Lubbinge Verhuur is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lubbinge Verhuur en haar ondergeschikten.
5. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele en/of wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Lubbinge Verhuur jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de wederpartij hierbij Lubbinge Verhuur voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling.
6. Wederpartij is aansprakelijk voor elke schade, inclusief bedrijfsschade en – kosten, die Lubbinge Verhuur , personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor Lubbinge Verhuur en derden tengevolge van de wanprestatie van wederpartij dan wel het onrechtmatig handelen door wederpartij mochten lijden.
7. Een gelijke aansprakelijkheid van wederpartij bestaat voor schade veroorzaakt/toegebracht door zaken die wederpartij voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.
8. De wederpartij moet zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijk van hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren. Eenzelfde verzekeringsplicht geldt voorts voor aansprakelijkheid van de wederpartij voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het goed binnen de vermelde huurperiode.


Artikel 15 Verzekeringen
1. Op aanvraag verstrekken wij u informatie over de dekking en het eigen risico van onze materieelverzekering.


Artikel 16 Reclames
1. Het door Lubbinge Verhuur ter beschikking gestelde goed wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De wederpartij dient op het moment van de terbeschikkingstelling van het goed te onderzoeken of deze beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd en schriftelijk aan Lubbinge Verhuur te melden.
2. Vanaf het moment van het in gebruik nemen van het goed vervalt het recht tot reclameren, tenzij de wederpartij onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.
3. De reclames betreffende enige andere tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van de Lubbinge Verhuur worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 24 uur na constatering door de wederpartij door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Lubbinge Verhuur worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het reclamerecht vervallen.


Artikel 17 Ontbinding
1. Indien de wederpartij een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien wederpartij failliet wordt verklaard, indien wederpartij zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt en/of indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft Lubbinge Verhuur de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is te ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Lubbinge Verhuur en de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden vastgestelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
4. In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is Lubbinge Verhuur te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de wederpartij terug te halen. De wederpartij verplicht zich op voorhand alsdan aan Lubbinge Verhuur de in dat verband door Lubbinge Verhuur gewenste medewerking te verlenen. Voorts is Lubbinge Verhuur in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de wederpartij hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet-continueren van de overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding en dergelijke die door Lubbinge Verhuur bij uitoefening van de hiervoor omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij.
5. Onverminderd het vorenstaande is de wederpartij aan Lubbinge Verhuur verschuldigd alle kosten welke Lubbinge Verhuur maakt tot inning van de aan Lubbinge Verhuur verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Lubbinge Verhuur om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Lubbinge Verhuur voortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst. 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts.


Artikel 18 Overmacht
1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door Lubbinge Verhuur als gevolg van (onder meer) stormachtig weer (windkracht 6 en hoger of windstoten vanaf 50 km/uur), (transport) vertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van Lubbinge Verhuur , niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Lubbinge Verhuur van de betreffende overeenkomst benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, oorlog dan wel sluiting van ‘s lands grenzen.
2. In het geval van een overmacht situatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Lubbinge Verhuur opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lubbinge Verhuur niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijk e tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Lubbinge Verhuur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Lubbinge Verhuur gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


Artikel 19 Algemene voorwaarden
1. Bij de verhuur van specifieke goederen verstrekt Lubbinge Verhuur op aanvraag de Algemene voorwaarden.
Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
2. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen tussen Lubbinge Verhuur en de wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter. Typefouten en wijzigingen voorbehouden. Versie februari 2024